crm1

Quản lý quan hệ khách hàng

Thông qua hệ thống quan hệ khách hàng, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ...

Xem thêm

Picture2