Truyền thông kỹ thuật số

Truyền thông kỹ thuật số là “truyền thông” trong môi trường “kỹ thuật số”. Truyền thông là truyền dẫn thông tin. Kỹ thuật số là các thiết bị, phương tiện công nghệ điện tử. Như vậy, truyền thông kỹ thuật số là việc truyền dẫn thông tin qua các thiết bị, phương tiện công nghệ điện tử.

Date

23 Tháng Mười, 2015

Category

Business, Marketing

Custom Field

Enter some text here

Picture2